Foundations of the nonlinear theory of elasticityNovozhilov, Valentin Valentinovich539.3 NOV f2020-01-27KnjigaKM8/2020