{"inv_broj":"KCM15/2023","datum_pristizanja":"2023-04-03","naslov":"Teorija i tehnologija betona: mjerne metode","autori":"ur. Dubravka Bjegović, Nina Štirmer","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100415026","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"691.3 TEORI","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2022}