{"inv_broj":"DM15/2023","datum_pristizanja":"2023-06-15","naslov":"Saobraćajnice i životna sredina","autori":"Igor Jokanović","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100415033","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"625 JOK s","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2021}